آدرس : قم ، خيابان صفائيه روبروي كوچه 38 جنب عينك زايس طبقه سوم

 شماره تماس : 7840203

 توضيحات : پست الكترونيك : n.tahzib@hawzahqom.ir و صندوق پستي مركز :3713755679 مي باشد

<< بازگشت به ليست