صفحه اصلی > حوزه معاونت تهذیب > ساختار تشکیلاتی معاونت 


حمید ملکی
معاون تهذیب

 


كاظم علي محمدي
مدير مطالعات تربيتي و فرهنگي

مسئول دفتر

نيازسنجي و آسيب شناسي

مطالعات امور تهذيبي

 


مجتبی رضایی
مدير امور مشاوره و خانواده

مسئول دفتر

برنامه ريزي امور مشاوره و خانواده

ساماندهي مراكز مشاوره و خانواده

ساماندهي مشاوران مراكز

برنامه ريزي مشاوره

 


سید حسن حسینی
مدير امور تربيت اخلاقي

مسئول دفتر

برنامه ريزي تربيت اخلاقي

برنامه ريزي تلبس

آموزش و هماهنگي اعزام

آموزشهاي كوتاه مدت مربيان

 


سيدمصطفي رضوي
مدیر قرآن و حدیث

مسئول دفتر

آموزش

ترویج

امور استانها

 


مصطفی عبداللهیان
مسئول دفتر معاونت

برنامه ریزی و نظارت

دبيرخانه معاونت

مالي معاونت