شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩
صفحه اصلی > اداره كل فرهنگي > فرهنگي > گروه برنامه ريزي فرهنگي > اردوها > برنامه هاي دوره ويژه طلاب جديد الورود > برنامه کلاس ها 
برنامه کلاس ها

                 برنامه کلاس ها

          ساعت/استاد

کلاس

9:30-8:30

10:45-9:45

12-11

16-15

الف

حوزه و معنویت

وظایف و رسالت­های حوزه

زی طلبگی

چشم انداز و آینده طلبگی

ب

چشم انداز و آینده طلبگی

حوزه و معنویت

وظایف و رسالت­های حوزه

زی طلبگی

ج

زی طلبگی

چشم انداز و آینده طلبگی

حوزه و معنویت

وظایف و رسالت­های حوزه

د

وظایف و رسالت­های حوزه

زی طلبگی

چشم انداز و آینده طلبگی

حوزه و معنویت